Min side Meld fra
Kontakt oss

Årsresultat i pluss for 2021

På tross av merforbruk i driften, endte årsresultatet for Fredrikstad kommune i pluss for 2021.

Fredrikstad kommune fikk et regnskapsmessig overskudd på 90,7 millioner kroner i 2021. Økte skatteinntekter på slutten av året er hovedårsaken til det positive resultatet.

– Norsk økonomi har klart seg bedre enn forventet gjennom koronapandemien, noe som har gitt høyere skatteinntekter. Fredrikstad kommune har en merinntekt fra skatt på 137,4 millioner kroner. I tillegg kommer en positiv effekt på inntektsutjevningen som følge av høye skatteinntekter i resten av landet, som ga et avvik mot budsjett på 82 millioner kroner. I sum utgjør disse to postene en merinntekt på 219 millioner kroner, utover budsjett. Finans og pensjon, og særskilt et positivt premieavvik på pensjonen, er andre poster som har bidratt med ca. 100 millioner kroner til det positive resultatet, oppsummerer kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Merforbruk i driften
Kommunens virksomheter brukte 229 millioner kroner mer enn budsjettert i 2021, og det er spesielt veksten i tjenestebehov i helse- og velferdssektoren som utfordrer de økonomiske rammene i kommunen. Seksjon for helse og velferd hadde et merforbruk på 167 millioner kroner utover budsjettrammen i 2021.

– Det er en stor utfordring for Fredrikstad kommune at mange av virksomhetene har høyere utgifter enn budsjettert. Vi er derfor i gang med en bred gjennomgang av driften – kalt program #bærekraft25 – for å finne ut hvordan vi best kan redusere kostnadene og sikre en mer bærekraftig økonomisk utvikling framover, sier kommunedirektøren, som fortsetter:

– En annen stor utfordring er at de lovpålagte oppgavene, det vil si tjenester som innbyggerne har krav på, blir stadig mer omfattende, uten at vi får dekket inn alle ekstrakostnadene fra staten. Det gjelder blant annet barnevern, spesialpedagogikk og eldreomsorg. Dette fører til at handlingsrommet blir stadig mindre, og at vi ikke får utviklet og dreid tjenestene våre slik vi ønsker, utdyper Nina Tangnæs Grønvold.

Som i 2020, ser det heldigvis ut til at de statlige overføringene dekker de faktiske koronarelaterte kostnadene kommunen har hatt i løpet av 2021. Samtidig har håndteringen av pandemien fortsatt å kreve mye av store deler av organisasjonen også gjennom fjoråret, noe som har forsinket viktig utviklings- og endringsarbeid i kommunen.

Stor risiko for renteøkninger
I tillegg til et stort investerings- og vedlikeholdsbehov har Fredrikstad kommune en relativt høy og voksende lånegjeld, hvor økningen fra 2020 til 2021 var 7,5 prosent. Ser vi på en indeksjustert økning de siste tre årene, hvor gjelden uttrykkes i 2021-kroner, så er gjeldsøkningen på 17 prosent. En andel av gjelden er sikret mot renteøkninger, men de varslede renteøkningene vil likevel få konsekvenser for kommuneøkonomien i form av økte utgifter. Her vil en økning av Norges Bank sin styringsrente på 1 prosentpoeng bety i størrelsesorden 35-40 millioner kroner i økte rentekostnader per år for Fredrikstad kommune.

Handlingsrommet er fortsatt lite
Det lå til grunn at deler av midlene som kommunen hadde på fond ved inngangen til året skulle disponeres til flere forskjellige formål i 2021. Det var derfor forventet en nedgang i nivået på kommunens frie disposisjonsfond i 2021. På grunn av det positive resultatet kan kommunen nå isteden øke disposisjonsfondet fra 282 til 300 millioner kroner, dersom hele mindreforbruket på 90,7 millioner kroner blir stående på fond. Dette er fortsatt et nivå på disposisjonsfondet som må betegnes som noe lavt i forhold til hva en anbefalt norm tilsier.

 

 

Sist oppdatert: 07. mars 2022