Min side Meld fra
Kontakt oss

Ansettelses- og innkjøpsstopp i kommunen

Kommunedirektøren iverksetter strakstiltak for å redusere kostnadene i kommunen.

Beslutningen er basert på en oppdatert økonomisk vurdering av kommuneøkonomien.

- Regnskapsprognosene viser nå en negativ økonomisk utvikling for 2022, og økt risiko for merforbruk i driftsseksjonene. Dette skyldes først og fremst at budsjettforutsetningene har endret seg siden høsten 2021. Det er økt behov for tjenester, vi har noe forsinket framdrift i omstillingsarbeid, og endring i forventede inntekter og refusjoner, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Den økonomiske utfordringen har blitt så stor at det nå er nødvendig å forsterke kostnadskontrollen. Kommunedirektøren har derfor besluttet å iverksette følgende kostnadsreduserende tiltak, i tillegg til det som allerede ligger i budsjettet:

• Ansettelsesstopp
Alle ansettelser skal vurderes strengt i forhold til behov. Vurderinger skal ta utgangspunkt i hensynet til gjennomføring av forsvarlig drift, og forhold som berører liv og helse.

• Vikarkontroll
Vikarbruk skal som hovedregel kontrolleres, og begrenses til et minimum. Vurderinger skal gjøres opp mot lovpålagt drift, og forhold som berører liv og helse.

• Overtidskontroll
Bruk av overtid skal minimeres, og vurderinger skal gjøres opp mot lovpålagt drift, og forhold som berører liv og helse.

• Innkjøpsstopp
Gjelder i hovedsak for alle innkjøp av varer og tjenester som ikke er strengt påkrevd, og da vurdert opp mot å få lovpålagt drift gjennomført. Forhold som gjelder liv og helse skal fortsatt gjennomføres. Alt som kan utsettes skal utsettes. Anskaffelser til inntektsgivende virksomhet er unntatt.

• Redusert reise-, seminar- og kursvirksomhet
Reise-, seminar- og kursvirksomhet skal innskjerpes og i hovedsak stoppes, for det som ikke allerede er bestilt.
Detaljutforming av tiltakene vil gjøres i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

Tiltakene vil innføres fortløpende fra mai måned 2022, og gjelde inntil videre. Status vil følges opp i alle ledermøter på virksomhets-, etats- og direktørnivå.

- Tiltakene vil på flere områder innebære reduksjon av kvalitet og omfang av kommunens tjenester. Der tiltakene krever politisk behandling, vil det bli framlagt saker til beslutning, understreker kommunedirektøren.

Behov for ytterligere forsterkede tiltak vil vurderes nærmere i marsrapporten (formannskapet 28. april), og i første tertialrapport 2022 (bystyret 16. juni).

Mer om de negative prognosene i driftsseksjonene

Seksjon for helse og velferd
Foreløpig negativ prognose for 2022 beregnet til 70 millioner kroner. I hovedsak omfatter dette manglende effekt av vedtatte tiltak (spesielt innen tjenester til funksjonshemmede), økt brukerbehov utover budsjettets forutsetninger (spesielt BPA og kjøp av tjenester) og mindre inntekter i ordningen med refusjon for ressurskrevende tjenester.

Seksjon for utdanning og oppvekst
Foreløpig negativ prognose beregnet til 10 millioner kroner. Hovedutfordringen budsjettmessig er knyttet til barnevern og vedtak etter barnehageloven overfor barn med behov for forsterkede tiltak.

Seksjon for teknisk drift
Foreløpig negativ prognose beregnet til 10 millioner kroner. Hovedutfordringen er knyttet til høye energipriser.

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling
Betydelige usikkerhets- og risikomomenter knyttet til seksjonens prognose. Hovedutfordringen er lavere besøkstall og salgsinntekter, som også ser ut til å være en tendens i deler av kultursektoren for øvrig.

Sentrale staber har foreløpig ikke alternativ prognose i forhold til budsjettramme.

Sist oppdatert: 20. april 2022