Hva kan vi hjelpe deg med?

Ambulerende demenstilbud utgjør en forskjell

Hjemmesykepleiens prøveprosjekt gir demenspasienter hjelp til å bo lengre i eget hjem.

Fagkoordinator for demens Aud Nilsen leder prosjektet som retter seg mot hjemmeboende med demens. Det skal forbedre dagliglivet, aktivisere pasientene, avlaste slitne pårørende og hindre for tidlig innleggelse på sykehjem. Metoden går ut på at fast helsepersonell med kompetanse innen demens jobber mål- og individrettet. Gjennom tillitsskapende arbeid bygger de tette bånd med pasientene for å kunne gi riktig hjelp.

Som del av Demensplan 2015, og siden demensplan 2020, etablerte regjeringen i 2012 en tilskuddordning til dagaktivitetstilbud til personer med demens. -Vi søkte Helsedirektoratet og fikk innvilget 1,43 millioner kroner for å drifte 20 dagplasser i ett år, med oppstart fra august 2016. Det ble ansatt 2 prosjektmedarbeidere i 75 % stilling hver og prosjektleder fagkoordinator i 20 % stilling, forklarer Nilsen.

-Grunnet positive resultater, venteliste, behov for å utvikle tilbudet mer og få det forankret inn i ordinær drift søkte vi Helsedirektoratet om økte midler for 2017. Det ble innvilget. Nå jobber begge prosjektmedarbeiderne 100% og vi drifter 25 dagplasser, som vil si at 18 personer mottar tilbud flere ganger pr uke.

- Personer som blir rammet av demens er økende og de har forskjellige behov. Mange vil ikke på de ordinære dagtilbudene og motsetter seg hjelp fra blant annet hjemmesykepleien. Dette sliter på pårørende som opplever å stå alene med omsorgsoppgavene, som fører til at sykehjemsplassen kommer for tidlig i demensforløpet. Det er dyrt for samfunnet. I Fredrikstad kommune koster en sykehjemsplass 1,1 million, mens vi med 2,5 millioner kan bidra til et godt liv hjemme lenger for mange personer.

-Vi begynte med de pasientene som fungerte dårligst hjemme, spesielt de med mest belastede pårørende. De med atferdssymptomer, lite sosialt nettverk og underernæring ble også prioritert. Nøkkelen var å bli godt kjent med pasienten og opparbeide tillit, slik at pleierne kunne slippe til og skreddersy opplegget rundt dem. Vi har erfart at viktigheten av å tilby dette tidligere i demensforløpet slik at vi kan forebygge og utsette funksjonsfall, og vi setter forskjellige mål for pasientene. Mye handler om økt fysisk og sosial aktivitet. Vi tar utgangspunkt i hva de har vært glad i å gjøre før.

-Dette er jo personer som kanskje har sittet inne i flere år, som ingen har klart å få utenfor døra eller klart å hjelpe noe særlig med dagliglivets gjøremål. Det kan være tur i skog og mark, bilturer, byferga, gamlebyen eller fisketurer. Noen trenger hjelp med handling og ernæring, få opp kondisjonen eller hjelp til personlig hygiene. Det har tidligere ikke vært mulig uten den tilliten og kompetansen pleierne har med seg.

- HiØ er også med i prosjektet, de skriver en forskningsartikkel for oss om tilbudets effekt på pårørendebelastningen. Den vil bli ferdig i løpet av 2017. For at prosjektet skal bli et permanent tilbud er det behov for økonomiske midler for videre drift. Vi har god dokumentasjon som viser at det har god effekt. Kartleggingsverktøy viser markant nedgang i omsorgsbelastningen på pårørende, det samme for depresjoner hos pasient og pårørende. Vi får tilbakemelding om at dette prosjektet hjelper med å lette søknadspresset på sykehjemmene.

 

Sist oppdatert: 13. juli 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?