150 millioner i pluss i Fredrikstad kommune


-150 millioner kroner er et svært godt resultat. Resultatet er satt sammen av mange elementer og det er spesielt de eksterne rammebetingelser som har gitt gode bidrag til resultatet. Det er i tillegg særlig positivt at kommunens seksjoner for tredje året på rad samlet sett går i pluss i driften, sier rådmann i Fredrikstad kommune, Ole Petter Finess.

Til tross for stadige økonomiske utfordringer har Fredrikstad kommune de siste seks årene endt opp med pluss i årsregnskapet. Også i år kan vi konstatere at regnskapet avsluttes med overskudd.

P
luss også i driften
Urevidert regnskap for 2016 er avsluttet med et mindreforbruk (overskudd) på drøye 150 millioner kroner. -Dette er et resultat som gir oss mulighet til å bygge et godt økonomisk fundament for framtidige utfordringer, sier rådmann Ole-Petter Finess

Sammensatt resultat
Resultatet er sammensatt av ulike elementer. Det viktigste er at virksomhetene med ledelse og medarbeidere har vist god budsjettdisiplin og samtidig levert gode tjenester.

De eksterne rammebetingelser som har gitt gode bidrag til resultatet. Frie inntekter som skatt og rammetilskudd har gitt merinntekter på 55 millioner kroner. Dette er i stor grad engangsinntekter i 2016. Finanspostene har samlet gitt en innsparing på 20 millioner kroner. Det er noe større risiko for disse postene i 2017. Økt antall familiegjenforeninger og bosetting av nye flyktninger sent på året, har gitt merinntekter på nesten 43 millioner kroner. Utfordringen er at tilsvarende utgifter kommer i senere år.  Pensjonskostnadene har også isolert sett gitt innsparinger. 

Økende behov
-Selv om vi har et positivt resultat må vi hele tiden jobbe med å tilpasse driften til de forutsigbare inntektene. Hvis ikke vil overskuddet raskt kunne snu seg til underskudd.

Vi ser at det er et økende behov for ekstra ressurser på flere områder på grunn av endring i brukerbehov. Dette kommer i tillegg til enkelte kostnadskrevende saker innen barnevern. Dette vil vi følge opp i 2017.

Nærmere analyser, vurderinger og forslag til disponering av det positive resultatet vil framkomme i Rådmannens årsrapport som legges fram nærmere sommeren. Regnskapet med disponering av resultatet blir vedtatt av bystyret i juni. 

Kontaktperson: 
Egil Olsen
Avdelingssjef
Økonomi og regnskapsavdelingen
Tlf: 971 77 885
egol@fredrikstad.kommune.no

 

Kari Sørum
Kommunalsjef
Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling
Tlf: 995 08 487, karsor@frdrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 04. mai 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?